LPF SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugijoje nuo 2017 m. sausio mėnesio veikia „SOS Globos centras“, kuris vykdo budinčių globotojų, globėjų ir įtėvių paiešką, atranką (mokymus), vertinimą, konsultavimą ir pagalbos jiems teikimo paslaugas Vilniaus mieste. Organizuoja laikinos globos priežiūros paslaugas budinčių globotojų šeimose, vertina kokybę, atstovauja vaikų interesus.

LPF SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugijos, Globos centre teikiamos paslaugos:

Įvadiniai būsimų globotojų/globėjų/įtėvių mokymai, ugdant ir stiprinant būsimų globotojų/globėjų socialinius ir buitinius įgūdžius, būtinus tinkamai vaiko priežiūrai užtikrinti. Pagrindiniai mokymų uždaviniai: saugios aplinkos užtikrinimas ir vaiko fizinių poreikių tenkinimas, vaiko ryšių su jo biologine šeima užtikrinimas, pagalba vaikui užmezgant patvarius tarpasmeninius santykius, bendradarbiavimas sprendžiant vaiko ir šeimos problemas.

Socialinės-psichologinės konsultacijos. Pagalba globotojų/globėjų/įtėvių šeimoms sukuriant ir palaikant saugius ir patvarius tarpasmeninius santykius, sprendžiant psichologines asmenybės ir ugdymosi problemas, stiprinant gebėjimą bendrauti, psichologinį atsparumą, vaikų saugumą. Pagalba sudarant palankias psichologines  sąlygas artimoje aplinkoje.

Kitų reikalingų specialistų konsultacijos. Esant galimybei – teikiama savanorių, logopedų, specialaus pedagogo, teisininko ar kitos specialisto pagalba.

Socialinių ryšių su biologine vaiko šeima palaikymas. Tarpininkavimas ir atstovavimas užmezgant bei palaikant kontaktą su biologine vaiko šeima (tėvais, broliais, seserimis). Periodinių susitikimų organizavimas, vaiko ir jo globėjų/įtėvių interesų atstovavimas, užtikrinant saugią susitikimų aplinką.

Globos koordinatoriaus konsultacijos. Konsultacijos, kaip spręsti šeimoje kylančias problemas, kartu ieškant veiksmingų problemų sprendimo būdų, (vaikų auklėjimo, ugdymo, sveikatos priežiūros, buities tvarkymo, konfliktų sprendimo klausimais) sudarant pagalbos šeimai veiksmų planą.

Savitarpio pagalbos grupių organizavimas. Grupinės diskusijos skirtos šeimoms globojančioms vaikus. Susitikimuose dalinamasi asmenine patirtimi apie buvusias ar esamas sunkias šeimynines aplinkybes, padedant vieni kitiems suprasti savo galimybes spręsti iškilusias problemas, naujai įvertinant situaciją, bei kartu ieškant alternatyvių, problemų sprendimo būdų.

Esamų globotojų/globėjų ir įvaikintojų įvertinimas. Atestuoti GIMK programos mokytojai ruošia įtėvius ir globėjus, juos konsultuoja ir padeda spręsti iškilusias problemas, organizuoja susitikimus, vertina šeimas dėl galimybės priimti svečiuotis institucijoje gyvenančius vaikus. Vertina globos kokybę.

Mokymai bei konsultacijos bendruomeninių globos namų darbuotojams. Organizuoja individualias ar grupines konsultacijas socialiniams darbuotojams, tęstinius mokymus, veda savitarpio pagalbos grupes, esant galimybei – teikia pagalbą.

Kitos paslaugos.

„Globos centro“ pagrindiniai partneriai: VšĮ Paramos vaikams centras, Vilniaus sportinės gimnastikos klubas „Skrydis“, VšĮ Psichologinių konsultacijų centras, VšĮ „Individualiosios psichologijos institutas“, VšĮ „Ne imti, bet duoti“ bei kiti.

„Globos centro“ kontaktai:

Globos centro vadovė:
Olga Iljina
Tel.: 8-673-36347
El. paštas: olga.iljina@sos-org.lt

Globos centro globos koordinatoriai:

Dovilė Montvilaitė
Tel.: 8-685-62002
El. paštas: dovile.montvilaite@sos-org.lt

Skaistė Grudzinskaitė
Tel.: 8-608-43779
El. paštas: skaiste.grudzinskaite@sos-org.lt

Andrius Zinkus
Tel.: 8-673-45957
El. paštas: andrius.zinkus@sos-org.lt

Jolanta Puišienė

Tel. 8-672-98582

El.paštas: jolanta.puisiene@sos-org.lt

 

Globos centro darbo laikas:

Pirmadieniais – ketvirtadieniais
7.30 iki 19.00

Penktadienis
7.30-16.00

Kas antras šeštadienis
0.00-13.00