LAT-LIT projekto suinteresuotų grupių komiteto susirinkimas

Projektas Nr. LLI-405 / Lat-Lit SOS FGA
LAT-LIT projekto suinteresuotų grupių komiteto susirinkimas iliustracija

Įvyko projekto, skirto gerinti socialinės paramos paslaugų teikimą ir jų prieinamumą globėjų, įtėvių šeimoms Šiaulių apskrityje, suinteresuotų grupių komiteto susirinkimas

2019 m. spalio 15 d. įvyko projekto, skirto gerinti socialinės paramos paslaugų teikimą ir jų prieinamumą globėjų, įtėvių šeimoms Šiaulių apskrityje, suinteresuotų grupių komiteto susirinkimas.

Susirinkimo metu LPF „SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugijos“  Šiaurės vakarų programos vadovė  Jurgita Joniškienė pristatė projekto metu įgyvendintas veiklas. Komiteto nariai akcentavo, kad dėka projekto pagalba tapo prieinama atokiose kaimiškose vietovėse gyvenantiems globėjams ir įtėviams. Nuo projekto pradžios iš viso suteikta 415 valandų individualių psichologo konsultacijų, 170 valandų spec. pedagogo užsiėmimų ir 310 valandų individualių logopedinių užsiėmimų globėjų ir įtėvių šeimoms, jų vaikams Šiaulių apskrityje.

Susitikimo metu taip pat pristatyti mokymai, kurių metu 16 specialistų, teikiančių paslaugas socialiai pažeidžiamiems vaikams ir jų šeimoms bei globėjams ir įtėviams, tobulins žinias ir įgūdžius individualių vaiko ir jo šeimos bei globėjų ir įtėvių poreikių vertinimo srityje bei gerins tarpinstitucinio specialistų bendradarbiavimo kompetencijas. Mokymų metu bus aptartos šios potemės: individualus vaiko poreikių vertinimas ir pagalbos plano sudarymas; šeimos poreikių vertinimas ir pagalbos planų sudarymas; globėjų ir įtėvių poreikių vertinimas ir pagalbos planų sudarymas; pokalbio vedimo technikos ir praktika; konsultavimo įgūdžių tobulinimas; darbo tarpinstitucinėje komandoje kompetencijų tobulinimas ir kitos.

Susitikime dalyvavo Pakruojo rajono savivaldybės administracijos atstovė Daiva Rutkevičienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos atstovė Aldona Laukienė, VVTAĮT atstovas Donatas Žakaris, Šiaulių rajono savivaldybės Vaiko gerovės komisijos narys Vaidas Bacys.

LPF SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija ir Latvijos SOS vaikų kaimų asociacija įgyvendina projektą „Nr. LLI 405/ Lat–Lit SOS FGA“, skirto gerinti socialinės paramos paslaugų teikimą ir jų prieinamumą globėjų, įtėvių šeimoms (projektas remiamas pagal Europos regioninės plėtros fondo 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos (3 programos prioritetas, skirtas socialinei įtraukčiai didinti).

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. birželio 1 d. – 2019 m. gruodžio 31 d. Projektui skirtas ERDF finansavimas – 195 015,01

eurų.

Tikslinė grupė – globėjai ir įtėviai, kurie galės gauti nemokamas specialistų konsultacijas, dalyvauti mokymuose, patirties mainų išvykose bei kitą. Veiklos bus skirtos ir savivaldybių atstovams, kitų sričių specialistams. Projekto pabaigoje bus parengtos metodinės rekomendacijos 3 kalbomis (LT, LV, EN) dėl socialinės paramos

paslaugų teikimo, prieinamumo, efektyvumo globėjų, įtėvių šeimoms.

Šiaulių regione projektas yra įgyvendinamas kartu su Šiaulių ir Pakruojo rajono savivaldybėmis.

Šis dokumentas parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio dokumento turinį atsako SOS Vaikų kaimų Lietuvoje draugija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Projektas „Globėjų ir įtėvių socialinės paramos paslaugų prieinamumo ir efektyvumo gerinimas siekiant sustiprinti jų galimybes apsaugoti ir auklėti pažeidžiamus vaikus“.

Grąžinkime vaikams vaikystę

Tapkite šviesesnės ateities dalimi – padėkite mums grąžinti vaikams šeimą ir vaikystę paremdami SOS vaikus pasirinkta suma.

Noriu Padėti