SOS vaikų kaimai veikia vadovaudamiesi skaidrumo principais

SOS vaikų kaimai veikia vadovaudamiesi skaidrumo principais iliustracija

Nevyriausybinė organizacija SOS vaikų kaimai yra didžiausia šeima Lietuvoje, kuri rūpinasi 1000 vaikų ir padedanti jiems turėti galimybę džiaugtis vaikyste. Siekdama kiekvienam šalies vaikui sukurti aplinką, tinkamą saugiai augti ir formuotis šeimoje, bendruomenėje ir visuomenėje, organizacija veikia vadovaudamasi skaidrumo principais. Skaidri veikla – viena esminių organizacijos vertybių, nurodanti išmintingai ir atsakingai naudoti visas suteikiamas lėšas bei turimus išteklius. Tik veikiant tokiu principu galima pelnyti rėmėjų, partnerių ir valstybinių organizacijų pasitikėjimą.

„Būdama tarptautinės SOS vaikų kaimų federacijos nare, SOS vaikų kaimų organizacija Lietuvoje savo veikloje vadovaujasi ne tik Lietuvos Respublikos (toliau – LR) įstatymais, bet ir federacijos politika bei gera praktika. Skaidrumas yra gyvybiškai svarbus mūsų federacijos kultūros elementas. Tai leidžia ne tik mokytis iš savo darbo ir vienas iš kito, bet ir yra kertinis pasitikėjimo mūsų partneriais ir ypač vaikais, su kuriais dirbame, akmuo“, – teigia SOS vaikų kaimų Lietuvoje finansų vadovė Rita Kaziukonienė.

Rita Kaziukonienė / SOS vaikų kaimų Lietuvoje finansų vadovė

 

Pasak R. Kaziukonienės, tinkama valdymo ir ataskaitų teikimo praktika įgalina organizacijai patikėtus išteklius naudoti kaip įmanoma efektyviau, atitikti teisinius reikalavimus, mokytis iš patirties ir daryti tai, kas geriausiai atitinka vaikų interesus. Visos federacijos narės vadovaujasi Gero valdymo ir apskaitos kokybės standartais, Apgavysčių ir korupcijos prevencijos taisyklėmis, Elgesio kodeksu, Programų įgyvendinimo vadovu.

SOS vaikų kaimų veiklos auditas yra vykdomas kasmet

„Lietuva, kaip ir kitos federacijos šalys, kiekvienais metais atlieka išorinį finansinių ataskaitų auditą. Audituotos ataskaitos LR įstatymų numatyta tvarka skelbiamos Registrų centro platformoje, taip pat mūsų organizacijos svetainėje.

Generalinis SOS federacijos sekretoriatas nuolat vykdo vidinį savo šalių narių auditą. LPF SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija turi kolegialų valdymo organą – Valdybą, priimantį visus svarbiausius su organizacijos valdymu ir kontrole susijusius sprendimus. Mūsų biudžetą ir jo vykdymą be Valdybos kontroliuoja ir atitinkami Tarptautinės SOS federacijos padaliniai. Per visą organizacijos gyvavimo laikotarpį Lietuvoje įstatymų pažeidimų nustatyta nebuvo, o organizacijos vadovybė atsižvelgia į auditorių rekomendacijas veiklai tobulinti“, – teigia SOS vaikų kaimų finansų vadovė.

Auditoriaus skyrimas vykdomas raštu kviečiant bent 10 įmonių dalyvauti konkurse. Auditorius skiriamas 3 metams. Pagal Tarptautinės SOS vaikų kaimų federacijos reikalavimus audituotą ataskaitų rinkinį sudaro metinis Valdybos pranešimas, Nacionalinio direktoriaus pranešimas, finansinių ataskaitų rinkinys.

Svarbu pažymėti, kad visos gaunamos lėšos yra griežtai reglamentuojamos. 70% Lietuvos SOS vaikų kaimų organizacijos finansavimo sudaro valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos, o 30% trūkstamų lėšų yra renkamos iš Lietuvos įmonių ir žmonių paramos. Visa parama yra investuojama į vaiko papildomus individualius poreikius: terapijas, specialistus, pedagogus, tinkamą laisvalaikį, ugdomają ir medicininę pagalbą.

Grant Thortnton Baltic UAB atliktas auditas patvirtina – SOS vaikų kaimai veikia skaidriai

„Skaidrumas yra vienas iš esminių bet kurio labdaros ir paramos fondo veiklos principų ir turi tiesioginę įtaką organizacijos ar net viso NVO sektoriaus reputacijai ir visuomenės pasitikėjimui. Todėl mums kaip auditoriams tenka itin svarbus vaidmuo įvertinti fondo veiklos ir procesų skaidrumą ir efektyvumą.

Arvydas Ziziliauskas / Grant Thorton Baltic UAB  auditorius

 

Grant Thornton Baltic UAB atliko organizacijos SOS vaikų kaimų Lietuvoje 2019 metų finansinių ataskaitų auditą. Mūsų nuomone pridėtos finansinės ataskaitos, visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia Organizacijos 2019 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus pagal pagal SOS vaikų kaimo taisykles patvirtintas Tarptautinio sekretoriato.

Savo darbu mes skatiname atskaitomybę ir džiaugiamės, kad šio principo laikosi ir mūsų audituojama SOS vaikų kaimai Lietuvoje organizacija“, – teigia Grant Thorton Baltic UAB  auditorius Arvydas Ziziliauskas.

 

Kviečiame susipažinti su 2019 m. audituota finansine ataskaita ČIA.

Grąžinkime vaikams vaikystę

Tapkite šviesesnės ateities dalimi – padėkite mums grąžinti vaikams šeimą ir vaikystę paremdami SOS vaikus pasirinkta suma.

Noriu Padėti